Grüne: Resolucija k manjšinskim pravicam in pravni državi v avstriji

Resolution zu Minderheitenrechten und Rechtsstaatlichkeit in Österreich

Wien (OTS): Nachfolgende Resolution soll im Zuge des morgen beginnenden Bundeskongresses der Grünen in Innsbruck diskutiert und beschlossen werden. Die deutsche Fassung finden Sie unter www.gruene.at

RESOLUCIJA K MANJŠINSKIM PRAVICAM IN PRAVNI DRŽAVI V AVSTRIJI

Manjšinske pravice so temeljna vprašanja pravne države in demokracije. Parlamentarna demokracija ne more in ne sme biti neomejena vladavina vecine nad manjšino. Zato so v pravnih državah pravice manjšin zagotovljene od navadnih zakonov, ustave in mednarodno od Mednarodnega prava in niso dostopne vecinski odlocitvi. Politicna pogajanja in «konsenzne konference», ki naj bi jih vsiljevali dvojezicni manjšini na Koroškem, ne morejo in ne smejo razvodeniti ustavnopravno zapisane manjšinske pravice.

Stališca deželnega glavarja Haiderja in Svobodnjaške stranke Avstrije/FPÖ po objavi sodbe Ustavnega sodišca o dvojezicnih krajevnih napisih dne 13.12.2001 so nesprejemljiva za dostojanstvenike, ki so prisegli na ustavo, kot tudi nesprejemljive za vladno stranko in pricajo o motenem odnosu Svobodnjaške stranke Avstrije/FPÖ do pravne države.

Izjave kot «Dokler bom deželni glavar, ne bo dodatnih dvojezicnih krajevnih napisov» ali zahteva Haiderja po «Obrezovanju Ustavnega sodišca» so izraz avtoritarne predstave o državi in primerne za miniranje pravne države.

Veckratne poskuse koroškega deželnega glavarja, diskreditirati Ustavno sodišce - temeljno ustanovo republike - in njenega predsednika, je treba odlocna zavreci.

Za zašcito pravne države, neodvisnega sodstva in ene njegovih najvišjih ustanov so vsi dostojanstveniki, pred vsemi zvezni predsednik, zvezni kancler, zvezna vlada in pristojni deželni zbor pozvani, da postanejo aktivni.

Pravnodržavno in demokratsko-politicno pravilni odgovor zvezne vlade mora biti takojšnja izdelava novih zakonskih dolocb, ki so v skladu z ustavo in ustrezajo mednarodnim standardom o zašciti manjšin. Uresnicitev sodbe Ustavnega sodišca z novelo Zakona o narodnostnih skupin in nova odredba o krajevnih napisih mora razjasniti:
upoštevanje manjšinskih pravic in uresnicitev odlocb najvišjega sodišca nista koroška zadeva, temvec vprašanje pravne države.

Vse demokraticne politicne sile v Avstriji so pozvane, da se odlocno upirajo avtoritarnim, protimanjšinskim in rasisticnim težnjam in izvotlitvi pravne države.

11 tock k obrambi pravne države

1) Sodbo Ustavnega sodišca o dvojezicnih krajevnih napisih je treba uresniciti

2) Mi pozivamo deželnega glavarja Haiderja, da svojo dolžnost izpolni skladno z ustavo, pravnodržavno neoporecno in ne protimanjšinsko, sicer naj odstopi

3) Mi smo ogorceni, da najvišji predstavniki in predstavnice republike Avstrije po napadih deželnega glavarja Haiderja na manjšino in pravno državo niso takoj zahtevali od njega, naj se brzda

4) Mi se namesto omenjenih predstavnikov opravicujemo pri avstrijskih manjšinah za izostalo oz. zamujeno obrambo manjšinskih pravic in pravne države

5) Mi zagotavljamo, da bomo storili vse, kar je mogoce za obrambo manjšinskih pravic, pravne države in neodvisnosti sodstva v Avstriji

6) Mi apeliramo na pripadnike manjšin, naj se ne dajo zastrašiti in da nadalje prispevajo svoje k jezikovni in kulturni raznolikosti Avstrije

7) Mi pozivamo koroški deželni zbor, naj deželnemu glavarju Haiderju preda nezaupnico zaradi njegovih napadov proti pravni državi

8) Mi pozivamo Avstrijsko narodno stranko/ÖVP, da od svojega koalicijskega partnerja Svobodnjaške stranke Avstrije/FPÖ zahteva upoštevanje pravnodržavnih nacel in da se od njega loci, ce prav ta koalicijski partner ne upošteva teh nacel

10) Mi pozivamo Socialdemokratsko stranko Avstrije/SPÖ kot po glasovih najmocnejšo politicno stranko v Avstriji, da se tudi in predvsem na Koroškem postavi po robu težnjam proti manjšinam in pravni državi, h katerim se nagibata deželni glavar Haider in Svobodnjaška stranka Avstrije/FPÖ, namesto da bi podpirala (SPÖ) Haiderjevo politiko

11) Mi apeliramo na avstrijsko javnost, da se takoj in odlocno zoperstavi rasizmu in sovraštvu proti manjšinam

Rückfragen & Kontakt:

Tel.: (01) 40110-6707
http://www.gruene.at
eMail: pressebuero@gruene.at

Pressebüro der Grünen im Parlament

OTS-ORIGINALTEXT UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | FMB/FMB