LG-Lubi Gaspar 

Haute Couture zur Opernballeröffnung 2009 von LG-Lubi Gaspar

Die Designerin Lubi Gaspar tanzt prominent am Opernballparkett der Modemacher.

OTS0011
12.02.2009 08:45